ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost TIMME brand sro, se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 09243119, registrace u OR Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 333125 Česká republika (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje provozovatele jsou následující: doručovací adresa: TIMME brand sro, Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha, e-mailová adresa: info@timme.sk
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákonným zpracováním důvodu Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správce před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů až o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedením opatření správce před uzavřením takové smlouvy.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smluv, a dále po dobu nutnou pro účely archivace podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejsou však po dobu stanoveny obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dalšími příjmy Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizace plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjmy Vašich osobních údajů budou. General Logistics Systems Czech Republic sro (GLS) IČO: 26087961, Zásilkovna sro, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306, Direct Parcel Distribution CZ sro, IČ 61329266, Praha se sídlem Modřílety 135, PSČ 25101,
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizace.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo údajů požadovat správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo ochranu Vašich osobních údajů, případně omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušeno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a splnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné uzavřít smlouvu či pokud strana správce splní.
Máte právo kdykoli namítat proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud namítáte proti zpracování přímých Vašich osobních údajů pro účely marketingu, Vaše osobní údaje se pro tyto účely již dále zpracovávat nebudou.