VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

TIMME brand s.r.o
IČO: 09243119
se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha, Česká republika
(dále jen „provozovatel“)

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.timmefashion.com, www.timme.sk a www.timme.cz
Jednatel: Tímea Trajteľová, kontaktní e-mail na zákaznickou podporu: info@timme.sk

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TIMME brand s.r.o, se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 09243119, registrace u OR Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 333125 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) “) prostřednictvím internetového obchodu prodejce. Internetový obchod je prodejcem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.timmefashion.com, www.timme.sk nebo www.timme.cz (jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové stránky“ obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání; objednat se za takovou osobu považuje vždy, pokud přispěje uvede IČO.

1.3. Ustanovení odchylky od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a slovenském jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodejce měnit či doplňovat. Toto ustanovení nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Právní vztahy uzavřené na základě těchto obchodních podmínek a smluv z nichž odvozených se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodejce není povinen potvrdit smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na rozhraní obchodu. Tímto ustanovením omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodávaným zbožím. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplníte objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupující schopen provést kontrolu a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to je s ohledem na možnost kupujícího zajistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku prodávajícího prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v nabídce jsou prodávajícím nálezy za správné. Prodejce zašlete žádost o zaslání objednávky této e-mailové zprávě, kterou kupující potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou poštu kupujícího v uživatelském rozhraní nebo v uvedeném (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat o potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.9. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez závazků do doby, než je zboží předáno dopravci. Tento svůj prostřednictvím záměru musí kupující oznámit prodávajícímu použití komunikačních prostředků na dálku.

2.10. Prodávající má právo kupní smlouvu neuzavřít, a to především v případě, pokud objednávku zboží za cenu zveřejněnou na webové stránce omylem v důsledku chyb webového rozhraní obchodu. Prodávající o této skutečnosti informuje.

2.11. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., či v případě správního či soudního orgánu. Odstoupení je účinné ke dni doručení kupujícímu.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

3.1.1. bezhotovostně platební kartou, platba je možná provést kartou Visa, Mastercard

3.1.2. platba na dobírku.

3.2. Prodávající je plátcem DPH.

3.3. Společně s kupní cenou je povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cena i náklady spojené s dodáním zboží. Pokud není uvedeno jinak, je poštovné účtováno následovně:

Česká republika v závislosti na dopravci: 69 Kč - 99 Kč

Slovenská republika v závislosti na dopravci: od 99 Kč 

Polsko: GLS 105 Kč

Německo: GLS 125 Kč

Maďarsko: GLS 135 Kč

Rakousko: GLS 181 Kč

Velká Británie: GLS 305 Kč

Další státy od 140 Kč 

3.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. Případné slevy z ceny zboží prodávajícímu kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystavuje prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícího daňový doklad – fakturu.

3.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.MasterCard,

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží , které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal z hygienických důvodů, není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud to zruší jejich původní obal.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující „spotřebitel“ v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodejci zasláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může být využit vzorový nabízený prodej, umístěný na formuláři https://www.timme.cz/vraceni-zbozi/. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@timme.sk

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodejci vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to iv tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně prostředků za dopravné do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění kupujícím již při vrácení zboží poskytnutého kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím bude souhlasit a nevznikne tím kupujícímu další. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

4.5. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je oprávněn jednostranně započíst proti nároku na náhradu kupní ceny.

4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávajícímu kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnutým kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Způsob dopravy zboží

5.1. V případě, že je způsob smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nemusí platit riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupní smlouvě dodat, je povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v souvislosti, je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady s jiným způsobem spojené doručení.

5.4. Při převzetí zboží od dopravce je povinen zaslat potvrzení neporušenost obalu zboží av případě příslušných závad toto zboží dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zásilku od dopravce převzít. K přepravě jsou používány následující dopravci: Zásilkovna – důrazně doporučujeme si zásilku bezodkladně po převzetí, GLS – důrazně doporučujeme si zásilku bezodkladně po převzetí, DPD – důrazně doporučujeme si zásilku bezodkladně po převzetí! Pokud je zásilka viditelně poškozená, nebo je porušená ochranná páska, je povinen uplatnit reklamu přímo u přepravce dle jeho přepravních podmínek. Za škody vzniklé při přepravě neodpovídá prodávajícímu.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní údaje prodejce, jsou-li prodávajícím vydány.

5.6. O odeslání zásilky je informován e-mailem.

6. Dodací lhůta

6.1. Dodací lhůta 6.1. Dodací lhůta je vždy uvedena v počtu pracovních dnů a začíná ode dne obdržení závazných objednávek za potvrzení obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky, případně o obdržení platby. Standardní doba doručení je 2-4 pracovní dny od přijetí objednávky. Údaj o dostupnosti má informační charakter a může se změnit.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodejce odpovídá prodávajícímu, že zejména v době, kdy kupující zboží převzal takové zboží, které strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce psal nebo které s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí prodejce nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakost nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jako provedení určené podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje místním právním předpisům.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na kterou zboží způsobené jeho běžnou cenou užívání, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupní smlouvy, nebo vyplývá- li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, nemá-li vadu zjevně původ v jednání kupujícího.

7.5. Kontaktní údaje provozovatele jsou následující: doručovací adresa: TIMME brand sro, Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha, e-mailová adresa: info@timme.sk Okamžité uplatnění reklamace je okamžik, kdy se prodejce o reklamaci dozvěděl. 7.6. 7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamní řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplaceným celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádným kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@timme.sk. Informace o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávajícímu na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodejcem a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line ao změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastmi ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiný dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů až o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracování osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávajícího prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může získat souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany jednají, že vztah řídí českým právem. Nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající ze všeobecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některá ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se taková stanou, jiná ustanovení nastoupí, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či podmínek obchodních písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Příloha obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodejce: adresa pro doručování TIMME brand s.r.o, U Golfu 664/117, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy, Česká republika. Adresa elektronické pošty: info@timme.sk, telefon +420 608 887 242.